REPORTAGE: SPELET OM FRAMTIDEN

Efter fem intensiva lektioner över två och en halv dag längs framtidens autobahn, E5, var det dags för deltagarna att i lugn och ro få sätta sig ner för att använda sig av alla de nya kunskaperna och insikterna om framtiden i ett ”Pokerspel”.

Osäkerheten om vad som var på gång spred sig bland deltagarna. Ingen visste vad spelet skulle gå ut på.
Man delade in deltagarna i gränsöverskridande grupper på tre eller fyra spelare var. De som man förut hade suttit med, splittrades nu upp och sattes i andra grupper. Nu skulle man bli individuella.
En obruten kortlek tilldelades till varje grupp. Kortleken öppnades, blandades, kuperades och delades ut, allt enligt reglerna i ”Poker”. Men nu hade färgerna fått en annan betydelse, där även Jokern hade sin plats.
Färgernas betydelse hade inpräntats i varje deltagares undermedvetna under de föregående fem lektionerna. Så var det i alla fall tänkt.
Klöver var likställt med pengar och Ekonomi, Hjärter betydde Energi, Spader stod för Ekologi, Ruter var likställt med Estetik och till slut Joker som hade makten att omkullkasta alla värderingar med Etiken. Dock hade värdet på varje kort samma värde som kortet avser.(Lågt klöver – dålig ekonomi, lågt hjärter – smutsig energi, högt hjärter – förnyelsebar energi etc.)
Varje spelare tilldelades fem kort var. Man hade även möjligheten att göra ett byte, vilket är normalt. Tanken var ju, som alltid i ”Poker”, att få en bättre hand att spela med.
Men deltagarna fick nu ännu en parameter att ta hänsyn till; Man skulle vara ett land och utifrån detta förklara för sina bordskamrater hur handen passade in i landets struktur, allt efter framtidens vägs, E5:s, idéer.
Man skulle sedan lägga ner sina kort på bordet med ryggsidan uppåt, för att sedan vända upp dem, ett efter ett, och förklara kortens innebörd och hur de passade in landets idéer om framtiden.
Hur kommer framtiden att se ut utifrån de förutsättningar som korten på handen ger, för det land som man valt? Går det att ändra på? Kanske.
Efter att förklaringar och idéer hade avgetts fick man faktiskt tillfälle att förbättra sin hand genom förhandlingar och byteshandel. Precis som i det verkliga livet. Man bytte helt enkelt kort med sina bordsgrannar för att eventuellt förbättra situationen för sitt eget land.

Bild: www.clipartof.com

Vid det bord som jag studerade fanns bara tre spelare och följande tre händer fanns efter det ordinarie bytet:
Spelare 1: Klöver Knekt, Spader Dam, Spader Knekt, Spader 6 och Ruter Kung.
Spelare 2: Klöver 8, Hjärter Ess, Spader 8, Ruter 3 och en Joker.
Spelare 3: Klöver 3, Hjärter Kung, Hjärter Dam, Ruter 7 och Ruter 10.

Nu skulle korten vändas upp och förklaras för motspelarna. Det märkliga var att samtliga spelare nu började agera och argumentera som politiker. Medvetet eller inte, kanske för att bortförklara dåliga kort eller inte, kanske bara för att försvara sina byten. Som politik i stort.
Men som vi kan se så har ”Spelare 1” en hyfsad ekonomi, med stora ekologiska resurser som kan säljas till turister. Landet är dessutom rent och snyggt och även detta säljer. Men man har inga speciella energikällor utan måste köpa detta dyrt från utlandet.
Landet som kommer ur ”Spelare 2” är ett ganska så medelmåttigt land som har i princip allt som behövs. Några resurser är bättre än andra. Ekonomin är inte den bästa, men man har gott om energi som går att sälja. Det finns även lagom med ekologiska tillgångar men inget som skulle dra intresset till sig. Landet är dessutom något nedskräpat. Men man har något som saknas hos grannarna. Landets invånare tänker alltid på andra och framtiden och vill därför satsa på förnyelsebara energitillgångar som sol- och vågkraft.
”Spelare 3” har inte de bästa förutsättningarna men man har stora energitillgångar vilket innebär goda inkomster. Man har även goda intentioner om att skapa förutsättningar för en hållbar ekologisk näring. Man vill locka turister.

Goda förutsättningar tycker jag.
Men nu var det dags att sätta sig vid förhandlingsbordet för att idka byteshandel med varandra, vilket gav följande resultat (Markerade kort är inbytta):
Spelare 1: Klöver Knekt, Hjärter Dam, Spader Dam, Spader 6 och Ruter Kung.
Spelare 2: Klöver 8, Hjärter Kung, Spader 8, Ruter 7 och en Joker.
Spelare 3: Klöver 3, Hjärter Ess, Spader Knekt, Ruter 3 och Ruter 10.

Som vi ser så kom man överense utan större bråk eller utåtriktade aggressioner. Jag tror att samtliga blev nöjda över sitt handelsutbyte.
Spelare 1: Man kunde nu genom en framgångsrik byteshandel knyta till sig av betydelsefulla energiresurser genom att göra avkall på det ekologiska planet. Men man tror att det kommer till en winwin-situation då energin uteslutande kommer från förnyelsebara källor.
Spelare 2: Man satt i stort sett nöjd med den första given, men fann till slut att man nog behövde förstärka inom miljötänkandet och bytte bort lite energi mot hjälp inom återvinning och utsläpp, allt för framtida generationer.
Spelare 3: Man delade med sig av sin energi, men stod fortfarande kvar med stora resurser samtidigt som man stärkte sina ekologiska resurser betydligt. Det miljövänliga tänket ligger kvar som grund. Detta tror man kommer att gynna ekonomin i framtiden, speciellt med tanke på sina stabila grannar.

Bild: bestclipartblog.com

Som vi kan se så satt nu denna koalition av tre länder mycket nöjda med vad de hade åstadkommit vid förhandlingsbordet och det efterföljande handelsutbytet. Inget av länderna satt med någon särskild bra ekonomi i slutändan, men med en jämn fördelning av övriga resurser gav detta en atmosfär runt bordet som ingav både lugn och harmoni dem i mellan.
Men nu skulle man börja idka handelsutbyte med ett annat spelbord.
Deltagarna vid nästa bord hade varken tillgång till ekonomi eller energi, vilket i sig är förbluffande. Men i avsaknad av både klöver och hjärter hade man istället gott om övriga resurser. Man vill nu byta till sig någon form av ekonomi och energi.
Men deltagarna vid det första bordet var bara intresserade av att skaffa bättre ekonomi och fann därför att ett byte över huvudtaget var helt ointressant för deras del.

Här växte automatiskt ett par frågor fram från min sida:
Hade den andra gruppen, som helt saknade ekonomi och energi, glömt bort vad som hade avhandlats under de fem första lektionerna? Såg man bara till att ha höga kort på handen, och i jakten på dessa ratat de låga och ack så viktiga korten i klöver och hjärter vid första bytet? Glömde man bort långsiktigheten och hållbarheten?
Blev den första gruppen helt plötsligt egoistiska? De ville ju inte dela med sig. Blev de politiker hela bunten? Och vart tog i så fall det etiska tänkandet vägen?
(Men om man kunde växla sina kort i kortleken, så skulle det nog finnas en möjlighet. Min anm.)
Mindre allvarliga saker än detta har i vår historia lett till fullskaliga krig. Men nu ska vi ju inte hårddra saken, utan bara se till de tankar som väckts, och hoppas på att vi alla har kommit till insikt om att vår framtid är viktig. Och om ingenting görs kanske den inte finns imorgon.
Men något positivt fanns det i alla fall; Samtliga tänkte på förnyelsebara energislag, alla tänkte på en hållbar turism och minskade utsläpp och renare miljöer.
Spelet om framtiden är bara ett spel för galleriet, idag, för oss att ändra på, och inte att vänta på.
Men tyvärr så styr allt för få alldeles för mycket. Och troligtvis var det girigheten som styrde den andra gruppen. Man roffar åt sig utan att tänka på konsekvenserna.
Framtiden står hela tiden på spel, och man ser på det ur ett alltför kortsiktigt perspektiv.

En bra hand i mitt tycke är ett fyrtal, eller en blandning av spelkort ur alla färger med valörerna från 10 till Dam + en Joker, för att få till de bästa förutsättningarna och den bästa balansen för ett land. Ingen girighet, bara lagom.

För övrigt så noterade jag att; Det var inte bara eleverna som gillade upplägget på temadagarna, utan även lärarna. Jag tror att alla hade lika roligt, och alla fick någon form av ”aha” upplevelse.
Flest ”likes” från deltagarna fick Ruter/Estetiken.
Vill även passa på att tacka för de trevliga lunchuppträdandena i matsalen.

Vinnarna är ”Framtiden”.

Ståle Brandt
Publicerad 2014-02-24