Suicide Zero

zero

Varje år tar ca 1500 personer sitt eget liv i Sverige, och problemet försvinner inte för att vi inte bryr oss om det.

Suicide Zero, en ideell organisation, arbetar för att antalen självmord ska minska radikalt. Organisationen använder sin kraft för att frågan ska lyftas upp hos politiker, media och hos allmänheten. De samarbetar även med några av världens främsta forskare som jobbar inom området för inspiration och stöd.

De samarbetar med viktiga aktörer såsom, Friends, MIND, Barnombudsmannen med flera. De föreläser för psykiatrin och svarar på många frågor, både från olika organisationer och personer som jobbar med att förebygga psykisk ohälsa.

Här i Sverige är självmord dagens vanligaste dödsorsak bland alla unga, och varje vecka avslutar minst en person under 20 år sitt liv. De har även räknat ut att de flesta som begår självmord är 65+.

Det är fem gånger fler personer som tar sitt liv än de som dör i trafiken. Ändå får trafiksäkerhetsforskning 100-150 statliga miljoner varje år, medan den myndigheten som har ansvar för forskning och få fram suicidepreventiva program, NASP, endast får 3 miljoner varje år.

Suicide Zero får även metodstöd från NASP (Nationellt centrum för suicideforskning och prevention av psykisk ohälsa) och får även konsultera.

Den vetenskap vi har idag vet hur vi kan göra för att minska självmorden radikalt, men för att kunna göra det behöver frågan uppmärksammas och prioriteras.

Om alla ger det stöd som behövs kan Suicide Zero arbeta effektivt, för självmord angår oss alla. Självmord påverkar oss alla på ett eller annat sätt.

2013 var det 1604 personer som begick självmord, och för varje självmord genomförs ca 10 försök. Det är ca 160 000 som har självmordstankar. Det orsakar både ofattbart lidande och det kostar samhället flera miljarder kronor.

Det görs för lite insatser för att förebygga självmord och det vill Suicide Zero ändra på.

Kunskap om hur man kan förhindra att någon tar livet av sig finns. Problemet är bara att det är många som skjuter ifrån sig den frågan. Frågan är skämmande och obehaglig, men den är otroligt viktig att ta till sig.

Okunskap leder till passivitet, och det leder till att självmorden hela tiden fortsätter. Antalet självmord har även ökat under 2012 och 2013.

Under det här dygnet har 4 personer redan tagit sitt liv här i Sverige.

 

Detta är tre av de områden Suicide Zero anser måste förbättras är:

1. Åtgärder som förebygger psykisk ohälsa

 • Att föräldrarna mår bra. Frikostigare parterapi.
 • Insatser vid graviditeter. Noggrannare scanning vid riskgrupper.
 1. Åtgärder som fångar upp psykisk ohälsa
 • Barnavårdscentralerna scannar föräldrars mående inte bara precis efter att barnet är fött.
 • Att skolpersonal är tränad i att tidigt fånga upp varningssignaler.
 • Arbetsledare är tränade i att fånga upp när en anställd mår dåligt.
 • På vårdcentralerna kan man fråga om självmordstankar samtidigt med scanning för tobak/alkohol.
 1. Åtgärder som sätts in när personen mår dåligt
 • Medicinering.
 • Tillgänglighet av KBT/samtalsterapi.
 • Kontinuitet i vårdkontakter.
 • Inkluderande av anhöriga i vården.
 • Medmänsklighet och bekräftelse i samhället.

 

Om du vill stödja Suicide Zero kan du engagera dig genom att bli medlem, ge dem en donation, bli volontär och/eller gilla deras Facebooksida. Mer information hittar du på

Detta är en sammanfattning om hur Suicide Zero agerar och påtalar brister genom:

 • Visa hur självmorden kan minska radikalt.
 • Påverka riksdags- och lokalpolitiker.
 • Höras, synas och debattera i riks- och lokalmedia.
 • Konkretisera hur skolan bör arbeta suicidepreventivt.
 • Påtala hur vården kan förbättras.
 • Arbeta för att öka resurserna till suicidepreventiv forskning.
 • Minska okunskap, tabun och myter kring självmord.
 • Agera för att minska äldres höga självmordstal.

 

SUCIDE ZEROS GRUNDARE:

Ludmilla Rosengren, styrelseordförande. Hon är läkare, KBT-terapeut och författare. Hon engagerar sig djupt i frågor kring psykisk ohälsa och självmord även i sitt dagliga yrkesliv. Hon har skrivit boken ”Livet är nu” där hon ger verktyg till hur ungdomar som mår dåligt ska hantera de svårigheter livet ger.

Alfred Skogberg, vice ordförande. Arbetar som journalist på Kalla Fakta, kommunikatör på läkare utan gränser. Han arbetar även som pressekreterare på Greenpeace kommunikatör på Sveriges Radio och är även projektledare i kommunikation på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Han har även skrivit boken ”När någon tar sitt liv – tragedin vi kan förhindra”.

Louise Myrén